ประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

24 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

23 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

16 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

30 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรม พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

23 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

22 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

21 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

9 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

8 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more