Slide

9 พฤศจิกายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีนักเรียน 71 คน การนี้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเลข กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอย่ามและจักสานตะกร้า กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน ได้แก่ การทำกล้วยฉาบและไข่เค็ม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก โดยนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

เวลา 12.44 น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีนักเรียน 40 คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้า ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องหมอกควัน การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้า กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน ได้แก่ การทำหน่อไม้ดอง และผักกาดดอง กิจกรรมห้องพยาบาล  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน