Slide

2 สิงหาคม 2565

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อปี 2531  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 103 คน โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานที่โรงเรียน เป็นครั้งที่ 2

โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนพระราชทาน เป็นอาคารเรียนแบบ 105/29 ขนาด 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณ จำนวน 5,248,000 บาท ในการจัดสร้างอาคารเรียนในปี 2563 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ชำรุด ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564  และในการนี้ได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 5 รายด้วย

จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการปลูกพืชผัก เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงปลาดุก และฝึกให้นักเรียนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยนำปลาดุกมาแปรรูปเป็นน้ำพริกมัจฉาขี้เมา ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน

สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยจากผักตบชวา และกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยโรงเรียนได้จัดการแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สร้างเป็นผลงานต่างๆ ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีมาก จากโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

การนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งดำเนินกิจกรรมร้านค้าและออมทรัพย์ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เรื่อง การอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยผลจากการที่โรงเรียนส่งเสริมทางด้านวิชาการ ทำให้ในปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละกลุ่มสาระ (O-NET) มีผลคะแนนรายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครนายก เฝ้า ฯ รวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้วย