Slide

29 ตุลาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 248 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งนายตำรวจนิเทศก์ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้ภาษาไทยเชิงลึก และนำไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพจาก: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน