Slide

13 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,094 ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 264 คน

การนี้ทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ได้รับทุนพระราชทานกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมจำนวน 9 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี และเลือกสาขาวิชาศึกษาต่อที่สามารถกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ทอดพระเนตรการสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องพยัญชนะไทย โดยใช้การเล่นเกมจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพ ช่วยสร้างพัฒนาการด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อการสอน ทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกเศษส่วนได้ถูกต้อง

สำหรับกิจกรรมห้องสมุด มีหนังสือกว่า 1,700 เล่ม แบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น วิทยาศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดี เด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์และศิษย์เก่าได้เข้ามาอ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวัน เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและกระตุ้นการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ ส่งเสริมการผลิต นักเรียนสามารถทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ใบขายสดประจำวัน และบันทึกสมุดบัญชีออมทรัพย์ได้

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นหลัก รวมทั้งยังจัดเก็บอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ

ด้านกิจกรรมงานอาชีพนักเรียน ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือทำพวงกุญแจจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้มะขาม ลูกมะค่า และเศษผ้าทอ ส่งจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนยังจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “รำตง” ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยง

ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็ดเทศ สุกรพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ผลผลิตจำหน่ายให้แก่โรงอาหารผ่านระบบสหกรณ์ อีกทั้งนักเรียนยังได้ฝึกทักษะการทำน้ำหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชใช้เองในโรงเรียน นักเรียนได้เรียนรู้การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบในการดูแลรดน้ำต้นไม้ ปลูกผัก เก็บผัก กำจัดวัชพืช และให้อาหารสัตว์ ทำให้นักเรียนมีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

โอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัส เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชน