Slide

18 มกราคม 2566

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คสธ. และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเสนอแผนและรูปแบบในการจัดงาน 

สำหรับงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ในปีนี้ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น

ส่วนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น รวม 5 ประเภท ได้แก่ ภาพวาด การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โครงงาน/งานประดิษฐ์ และการเขียนบันทึกกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 7-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริเวณชั้นใต้ดิน ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร