Slide

30 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 5 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,096 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 29 คน

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 12 ราย จากนั้นทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งมีนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมจำนวน 6 คน และมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 10 คน

การนี้สมาชิกชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่มีฐานะยากจน เป็นต้น

จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โดยกรมสุขภาพจิต บุคลากรสาธารณสุข และคณะครู ได้จัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม Triple-P มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียน และเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งม่วง รวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ มีความฉลาดทางอารมณ์ และเป็นการสร้างวินัยเชิงบวก รวมทั้งผู้ปกครองได้มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล มีการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางของนักเรียน โดยให้ยาเสริมธาตุเหล็กแก่นักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้รับประทานไข่ และผักใบเขียว เพื่อเสริมธาตุเหล็ก กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีการฝึกทักษะให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้า และออมทรัพย์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกทำบันทึกบัญชีต้นกล้า เพื่อบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ทำให้รู้จักการประหยัดและออมเงินสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยสอนทำกระปุกออมสินผีตาโขนจากปูนปลาสเตอร์ แล้วนำมาระบายสี ทำให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ และมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงไก่ เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดิน ในกระชังและในบ่อซีเมนต์ ผลผลิตทางการเกษตรส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน และนำไปประกอบอาหารกลางวัน อีกทั้งยังขยายผลสู่ชุมชนโดยมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้

การนี้สมาชิกกลุ่มสร้างป่า สร้างรายได้ ในพื้นที่จังหวัดเลย เฝ้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูเรือ โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 4,831 ครัวเรือน พื้นที่ดำเนินการรวมกว่า 20,000 ไร่ ดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ป่า พืชเกษตร และพืชสมุนไพร ตามรูปแบบโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามระดับ 4 ชั้นเรือนยอด อาทิ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด กาแฟ มะขามป้อม พริกไทย เป็นต้น โดยกลุ่มได้นำผลผลิตมาใช้บริโภคในครัวเรือน บางส่วนได้นำไปแปรรูป รวมทั้งเพาะพันธุ์กล้าไม้ไปจำหน่าย ทำให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืช อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้คงอยู่

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย