Slide

30 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,095 โรงเรียนเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2524 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 36 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 5 นาย

โอกาสนี้ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ ไม่พบภาวะคอพอก และโรคหนอนพยาธิในนักเรียน การนี้ทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา รวมจำนวน 3 คน ส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี โดยตั้งแต่ปี 2535 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 16 คน

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ แล้วสรุปใจความสำคัญ ผ่านกิจกรรมการวาดภาพระบายสีและจดบันทึกเป็นชิ้นงาน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีกิจกรรมร้านค้าและออมทรัพย์ นักเรียนได้เรียนรู้การขายสินค้า ซึ่งได้นำอุปกรณ์การเรียน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนมาจำหน่าย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกทำบันทึกบัญชีประจำวัน และบันทึกการประชุมประจำเดือนด้วย

การส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ ฝึกให้นักเรียนทำกล้วยตาก แปรรูปหม่อนเป็นแยมหม่อน น้ำหม่อน และชาใบหม่อน รวมทั้งทำลูกประคบสมุนไพร ขี้ผึ้งไพล และน้ำมันเสลดพังพอน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งจำหน่ายในชุมชนและสหกรณ์โรงเรียน นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ฝึกทักษะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ การปลูกผัก ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในแปลงผัก เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน เลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานและส่งจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน

การนี้ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 กลุ่ม ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556 มีสมาชิกทั้งหมด 207 คน โดยได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ทำงานหัตถกรรม รวมทั้งแปรรูปสมุนไพรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้กลุ่มได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาใช้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย และนำไปจำหน่ายในพื้นที่สร้างรายได้ ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วย