Slide

10 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตร แก่นักเรียนและสามเณรที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น จำนวน 79 ราย และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 16 ราย จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการฯ พร้อมทั้งทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น ได้แก่ ผลงานภาพวาด เรียงความภาษาไทย เรียงความภาษาอังกฤษ โครงงาน/งานประดิษฐ์ และบันทึกกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งนิทรรศการผลงานของนักเรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ 7 สังกัด

โดยนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียน จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณชั้น 1, 4 และชั้น 5 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงผลการปฏิบัติที่ดีและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของครูผู้สอน การจัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ที่ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โครงงาน/งานประดิษฐ์ รวมทั้งการเขียนบันทึกกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลและนำผลงานมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ด้วย

ภาพจาก : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร