Slide

22 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ที่ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ และเป็นครั้งที่ 1,101 ในการทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 172 คน มีบุคลากรครู 10 คน

โรงเรียนดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฉบับที่ 5 ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน ยังพบนักเรียนมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้แก้ไขปัญหาด้วยการแจกนมผงพระราชทาน ให้นักเรียนนำไปชงดื่มในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียน ส่วนการส่งเสริมด้านการศึกษา มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ทั้งหมด 24 คน กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมจำนวน 5 คน ในการนี้ทรงชื่นชมนักเรียนว่าเรียนได้ดี ให้ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร เพราะพื้นที่ค่อนข้างลำบาก ถ้ามีความรู้ก็จะช่วยตัวเองและชุมชนได้

ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมสอนการเรียนรู้เรื่องสีของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมเล่านิทาน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังมีมุมหนังสือพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ให้บริการนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านหินตั้ง ห้องเรียนสาขาบ้านทิไล่ป้า ได้เข้ามาใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย

สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีกิจกรรมออมทรัพย์ บริการรับฝากเงินสมาชิกใส่กระปุกออมสิน เพื่อฝึกนิสัยการออม และมีกิจกรรมร้านค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งผลผลิตการเกษตรของโรงเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะในการซื้อ-ขาย และการทำบันทึกบัญชี

ด้านการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีการสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกทำเครื่องเงิน นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถลงมือทำแหวนเงินได้ทุกขั้นตอน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องเงินด้วย ส่วนกิจกรรมสุขศาลาพระราชทานให้บริการรักษานักเรียนและคนในชุมชน มีเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมให้บริการ สามารถประสานส่งต่อผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ได้ โดยในปี 2565 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยการให้บริการ

จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนบ้านหินตั้ง ห้องเรียนสาขาบ้านทิไล่ป้า ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ปัจจุบันมีนักเรียนที่ห้องเรียนสาขานี้ 52 คน

การนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง สุกร เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และในบ่อดิน ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานและจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน โดยนำกล้าพันธุ์ผัก พันธุ์ปลาและสุกร มอบให้แก่ผู้ปกครองเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย