Slide

23 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,103 ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 221 คน อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 16 ราย การนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 8 คน เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน และสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน กราบบังคมทูลรายงานผลการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านมา อาทิ การจัดหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงจอดรถ การจัดทำป้ายกิจกรรมต่างๆ และสอนศิลปะการแสดงให้แก่รุ่นน้อง

จากนั้นทอดพระเนตรการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งประโยค เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์และใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร ผลจากการใช้สื่อการสอน ทำให้นักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การนี้ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โดยใช้โปรแกรม Triple-P ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมแล้วจำนวน 2 ครั้ง มีเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 30 ครอบครัว และมีแผนดำเนินกิจกรรมอีก 2 ครั้งในเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ มีความฉลาดทางอารมณ์ และผู้ปกครองมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมากขึ้น

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมสืบค้นความรู้จากการอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ และสรุปใจความสำคัญ เพื่อเพิ่มนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งมีหนังสือพระราชทานระดับมัธยมศึกษาให้บริการแก่ศิษย์เก่า กิจกรรมห้องพยาบาล บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านสายตา สุขภาพฟันและเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ส่วนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ ฝึกให้นักเรียนทำบันทึกบัญชี และเรียนรู้การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน รามทั้งทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการสหกรณ์

การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม มาช่วยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำพรมเช็ดเท้าพื้นเมือง ส่งจำหน่ายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีรายได้เสริม ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีพื้นที่ทำการเกษตร 7 ไร่ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ การปลูกพืชผัก ไม้ผล เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่พันธุ์ไข่ เป็ด สุกร เลี้ยงปลาในบ่อดินและเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ รวมทั้งทำปุ๋ยหมักใช้ในแปลงเกษตร นอกจากนี้ยังได้นำขวดพลาสติกเหลือใช้มาทำกับดักแมลงวันทอง เพื่อใช้ในการป้องกันศัตรูพืช สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เพียงพอต่อความต้องการและนำไปประกอบอาหารให้นักเรียน

การนี้กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่าอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และกลุ่มวนเกษตรอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งดำเนินกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กล้วยอบเนย กล้วยเค็มใบเตย แชมพูสมุนไพร และสบู่ ส่งจำหน่ายในชุมชนและร้านภูฟ้า ทำให้กลุ่มมีรายได้เสริมและสามารถพึ่งพาตนเองได้

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะจัดการระบบออนไลน์ พร้อมด้วยข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท และได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชนต่อไปด้วย