Slide

24 พฤษภาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 ให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 จำนวน 2,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู เมื่อปี 2565 

โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายคลองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 พระราชทาน แก่เกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โดยจะนำไปมอบให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ที่ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 100 ราย รวม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม, กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเปือยและบ้านสร้างถ่อน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ, กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านท่าเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบึงหมอก จังหวัดศรีสะเกษ

 

ภาพจาก : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น