Slide

6-7 กันยายน 2566

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เกิดความตระหนัก ความรักหวงแหน และร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว พร้อม ๆ กับพื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สืบต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2566 อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยจัดกิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ดังนี้ กิจกรรมรักษ์ดิน กิจกรรมรักษ์น้ำ กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมสัญญารักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งนำไปพัฒนาโรงเรียนของตนเองโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม