Slide

2 พฤษภาคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ เมื่อปี 2560 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีครู 65 คน นักเรียน 1,310 คน โดยส่วนใหญ่นักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 7 ชนเผ่า ในการนี้พระราชทานสิ่งของ พร้อมอุปกรณ์การเรียน แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน จากนั้นทรงรับฟังผู้อำนวยการโรงเรียน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สำหรับด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ส่วนการส่งเสริมด้านการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 7 คน เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี

ทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารให้นักเรียน และจำหน่ายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชน โดยมอบเมล็ดพันธุ์ผัก รวมทั้งสอนทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งทุกครัวเรือนสามารถดำเนินการได้ดี ทำให้มีผลผลิตไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่าย และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว