Slide

10-11 พฤศจิกายน 2564

การจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ปี 2560–2569 (แผน กพด.) ในการขับเคลื่อนให้โครงการดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านอนามัยและโภชนาการ การศึกษา อาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีบุคลากรทางการศึกษา เป็นกำลังหลักในการจัดการศึกษา และดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

โดยเมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คสธ.จัดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ระดับโรงเรียน และต้นสังกัด รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทรงงาน แผน กพด. การประเมิน และตัวชี้วัด การนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน รวมถึงทบทวน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง โดยจัดการอบรม ณ ห้องประชุม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน