นักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สามเณรนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์

ทุนการศึกษา
พระราชทานบุตรครู

ทุนการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ทุนการศึกษาพระราชทาน
ตามพระราชประสงค์