ทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู ประจำปีการศึกษา 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนให้แก่บุตรของครูผู้ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วย

ในปีการศึกษา 2566 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยแบ่งตามสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

1. บุตรครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
2. บุตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในโครงการตามพระราชดำริ 
3. บุตรครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการตามพระราชดำริ 


ลักษณะของทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู

– สำหรับบุตรครูที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
– เป็นทุนแบบให้เปล่า ปีต่อปี
– พระราชทานทุนการศึกษาให้คนละ 10,000 บาท


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ครู

1. ปัจจุบันเป็นครูสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูอาสาสมัคร) ในโรงเรียนเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความอุตสาหะจนเกิดผลดี และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่ากระทำผิดวินัย หรือถูกฟ้องในคดีอาญา ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ทางวินัย หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ

2. บุตรครู

1. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ปริญญาตรีปี 1 / ปวส.1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับชั้นปีอื่นๆ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความเคารพ ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


เอกสารประกอบการสมัคร


1. ใบสมัคร

>>Download ใบสมัคร

หรือขอได้ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สกร.จังหวัด

2. ครู

2.1 สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานของรัฐ (กรณีไม่ได้เป็นข้าราชการ ใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสัญญาจ้าง และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่)
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

3. บุตรครู

3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript ที่แสดงผลการเรียนรายภาคเรียนและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)
3.4 ใบรับรองรายงานความประพฤติ (รับรองโดยสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา)
3.5 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)


ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมระยะเวลา
รับสมัคร
(ขอรับใบสมัครได้ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สกร.จังหวัด หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.psproject.org)
วันที่ 9-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ยื่นใบสมัคร ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สกร.จังหวัด ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สกร.จังหวัด รวบรวมใบสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ และส่งหน่วยงานส่วนกลางภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาความถูกต้องและรวบรวมใบสมัคร ส่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมารีภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567
โครงการส่วนพระองค์ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา/จัดส่งเงินพระราชทาน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567