ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ภายใต้โครงการแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณโถงชั้น 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลและในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สื่อสารถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองในการเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด 19 โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ รวมทั้งการเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีนักเรียนในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,196 คน และได้นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลพระราชทาน มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ ผลงานรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น จำนวน 26 ผลงาน ระดับชมเชย จำนวน 7 ผลงาน รวมทั้งผลงานของนักเรียนในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ ผลงานทั้งหมดนี้นอกจากจะสะท้อนความคิดของนักเรียนแล้ว ยังก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์จากภาพวาด และทักษะการใช้ภาษาไทยจากเรียงความ

โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้วย

คลิกชม ผลงานภาพวาดและเรียงความ รางวัลพระราชทานระดับดีเด่น