การประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

“42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


วันที่ 13 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดงาน โอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “42 ปี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และพระราชทานเกียรติบัตรและโล่รางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน และสถานศึกษาดีเด่น พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ และนิทรรศการนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริของหน่วยงานสนับสนุน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง “42 ปี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พระราชทานเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี และสถานศึกษาดีเด่น 

โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่พระภิกษุ และคณะครู ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 39 ราย และพระราชทานโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 ราย 

ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 

นิทรรศการสถานศึกษา
“การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• “การพัฒนาโภชนาการและสุขภาพอนามัย” โดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
• “การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
• “การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
• “การส่งเสริมอาชีพ” โดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
• “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม” โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริของหน่วยงานสนับสนุน 

นิทรรศการนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
1) “เทคโนโลยีการให้น้ำพืชในแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โดย กรมส่งเสริมการเกษตร
2) “การใช้ไข่น้ำ (ผำ) เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ” โดย กรมประมง
3) “นวัตกรรมจุลินทรีย์ สู่การผลิตอาหารปลอดภัย” โดย กรมพัฒนาที่ดิน 
4) “4 ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ทางด้านการเลี้ยงสัตว์สู่การบริโภค ที่ยั่งยืน” โดย กรมปศุสัตว์
5) “มอโกรทะโมเดล: นวัตกรรมชุมชนโรคหนอนพยาธิ” โดย กรมควบคุมโรค
6) “การประเมินการเจริญเติบโตในเด็กอายุ 6-19 ปี” และ “นวัตกรรมชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคใน ศศช.” โดย กรมอนามัย
7) “สานฝันนักเดินทางสร้างอีคิวเด็กไทย” โดย กรมสุขภาพจิต
8) “พัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยการสหกรณ์” โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์
9) “ต้นกล้าบัญชีสู่วิถีพอเพียง ด้วยบัญชีอย่างง่าย” โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์