การประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2565

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการจัดประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

การประชุมวิชาการประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ คลินิกวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียน (ประกอบด้วย การวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และการทำโครงงานหรืองานประดิษฐ์) การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของคุณครู (6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ 4) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ 6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น (ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัย ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน)

โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการฯ และทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “42 ปี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และพระราชทานเกียรติบัตรและโล่รางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน และสถานศึกษาดีเด่น พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการของสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ และหน่วยงานสนับสนุน 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน 

  สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครู

  สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น

  สังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ