cover251065-2

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เวลา 12.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

cover290865-02

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์บรรทุก ให้แก่โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในภารกิจของโรงเรียน


เริ่มนับถอยหลัง…สู่การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

“42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หนึ่งในกิจกรรมในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2565  คือ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ (โครงการ กพด.) ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ของการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียนในการแสดงศักยภาพในด้านการวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และการทำโครงงานหรืองานประดิษฐ์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันด้วย

โดยระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565 สถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนในระดับภูมิภาค และจะนำไปคัดเลือกผลงานระดับประเทศต่อไป

ประกาศ

ประกาศโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุตรครู เพื่อขอพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูในสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในโครงการตามพระราชดำริ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รวมจำนวน 110 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

ดาวน์โหลด รายละเอียดประกาศ คุณสมบัติ  /  ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

cover301165

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร (ข้าวใหม่) และพิธีสืบชะตาข้าว เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครบ 23 ปี


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

cover21-261165

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2565 

cover211165

การศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23-24 ปี 2021-2022


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร
ปีการศึกษา 2565

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 มีเป้าหมายดำเนินการในสถานศึกษา 94 แห่ง

โครงการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

การเขียนบันทึกประจำวัน
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 530903
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1473
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 29542