0040

วันที่ 11 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม

cover170366

วันที่ 17 มีนาคม 2566

เวลา 14.56 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้จัดและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 25 ปี 2023 เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ข่าวประชาสัมพันธ์

229349

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  จัดกิจกรรม “ค่ายการจัดรายการวิทยุเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่าน


วันที่ 2-5 มิถุนายน 2566

18

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566


วันที่ 3 มิถุนายน 2566

S__4194361

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566


วันที่ 3 มิถุนายน 2566

โรงเรียน กพด.

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงดำเนินงานพัฒนาช่วยให้เด็กและเยาวชนในถิ่นห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทกลอนและการแสดงวัฒนธรรมของภาคอีสาน 

โครงการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

การเขียนบันทึกประจำวัน
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 753323
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1234
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 50056