ข่าวพระราชกรณียกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”

 

รายละเอียดโครงการ

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แม้จะอยู่ในที่ห่างไกลแต่ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วย รวมถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการโดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ดังนั้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนในโรงเรียน กพด.

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-6 ปี มีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมต่อการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง