ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุตรครู เพื่อขอพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเป็นบุตรครูที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า /ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษาดังกล่าว หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 ธันวาคม 2566
ดาวน์โหลด ประกาศ / ใบสมัคร (บุตรครูสังกัด บช.ตชด. สพฐ. สกร.)
ดาวน์โหลด ประกาศ / ใบสมัคร (บุตรครูรร.พระปริยัติธรรม สังกัด พศ.)

สารคดีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ระดับภูมิภาค

การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร พ.ศ. 2566

เดือน มิถุนายน 2566

การเขียนบันทึกประจำวันโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เดือน สิงหาคม 2566

โรงเรียน กพด.

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ 31 มกราคม 2566 คณะนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงดำเนินงานพัฒนาช่วยให้เด็กและเยาวชนในถิ่นห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทกลอนและการแสดงวัฒนธรรมของภาคอีสาน 

bpp1
bpp2

โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 1017747
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 846
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 111791