ข่าวพระราชกรณียกิจ

“ในมุมมองของข้าพเจ้าประเทศไทยก็มีศักยภาพเทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ที่โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เปรียบเสมือนศูนย์กลางของสมาชิกในชุมชน
ดังนั้น โรงเรียนจึงเหมาะกับเป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาด้านอาหาร สุขภาพ และการศึกษา
เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน”


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงกล่าวสุนทรพจน์ถึงประสบการณ์ความสำเร็จ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” ของประเทศไทย ในที่ประชุม UN ระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”

บันทึกประจำวันโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน แก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด จำนวน 13,080 ชุด เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-6 ปี มีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมต่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 21422
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 214
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 9033