cover290865

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถยนต์บรรทุก ให้แก่โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในภารกิจของโรงเรียน

cover160865

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


เริ่มนับถอยหลัง…สู่การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

“42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หนึ่งในกิจกรรมในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2565  คือ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ (โครงการ กพด.) ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ของการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักเรียนในการแสดงศักยภาพในด้านการวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และการทำโครงงานหรืองานประดิษฐ์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันด้วย

โดยระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565 สถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนในระดับภูมิภาค และจะนำไปคัดเลือกผลงานระดับประเทศต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

cover041065

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฉลองครบ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์


วันที่ 4 ตุลาคม 2565 

cover280965

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 28 กันยายน 2565 

cover150965

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


วันที่ 15 กันยายน 2565 

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร
ปีการศึกษา 2565

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 มีเป้าหมายดำเนินการในสถานศึกษา 94 แห่ง

โครงการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

การเขียนบันทึกประจำวัน
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 446696
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 2712
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 32147