ข่าวพระราชกรณียกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”

 

รายละเอียดโครงการ

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ระลอกใหม่ กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน แก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั้งหมด จำนวน 13,080 ชุด เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-6 ปี มีพัฒนาการสมวัย มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมต่อการเรียนรู้

รายละเอียดโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

1