การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รองผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นประธานในการประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ณ บก.ตชด.ภาค 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

โดยมีครูจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 6 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 23 ผลงาน จาก 19 โรงเรียน ได้แก่
1) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย จำนวน 4 ผลงาน รวม 4 โรงเรียน
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 ผลงาน รวม 4 โรงเรียน
3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 4 ผลงาน รวม 4 โรงเรียน
4) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 4 ผลงาน รวม 4 โรงเรียน
5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 3 ผลงาน รวม 3 โรงเรียน
6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ผลงาน รวม 4 โรงเรียน

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน