ข่าวสารทั่วไป

11 มิถุนายน 2564

สสท.จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

10 มิถุนายน 2564

สสท. จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

7 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

Read more

2 เมษายน 2564

ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดกิจกรรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564

Read more

15-16 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

Read more

29 พฤษภาคม 2563

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบผลผลิตพืชผักและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

Read more

23 พฤษภาคม 2563

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

Read more

22 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ดำเนินการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

Read more