ข่าวสารทั่วไป

25 สิงหาคม 2566

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Read more

24 สิงหาคม 2566

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ แก่คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

Read more

23 สิงหาคม 2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Read more

21-25 สิงหาคม 2566

การตรวจเยี่ยมสามเณรนักเรียน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปาง

Read more

16 สิงหาคม 2566

การปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับปริญญาตรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

Read more

6-11 สิงหาคม 2566

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

7-10 สิงหาคม 2566

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Read more

5 สิงหาคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2566

Read more

4 สิงหาคม 2566

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more

24 กรกฎาคม 2566

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคกลาง

Read more