โครงการตามพระราชดำริ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน
“เมื่อแรกเริ่มคือประมาณ พ.ศ. 2522 ถึง 2523 ประมาณนั้น ได้มีความสนใจในเรื่องนี้ แต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการที่จะปฏิบัติมากนัก จึงหาโอกาสที่จะศึกษา โดยการขออาศัยโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งที่ศึกษา เพราะว่าเห็นว่าโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่นที่ห่างไกลการคมนาคม และมีภาวะที่ยากลำบากต่างๆ ในตอนเริ่มต้นก็มุ่งไปในแง่ที่ว่า ทำอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้น จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญา เพื่อการศึกษาและพัฒนาตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป”

พระราชดำรัส วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2531

ความเป็นมา

Read more

ทุนการศึกษาพระราชทาน

—กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล–

Read more

การส่งเสริมอาชีพ

—กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล–

 

Read more

เศรษฐกิจพอเพียง

—กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล–

Read more

สร้างป่า สร้างรายได้

—กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล–

Read more

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

—กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล–

Read more

หน่วยแพทย์พระราชทาน


-กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล-

Read more

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

—กำลังดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล–

Read more