Slide

29 สิงหาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยคณะทำงานจัดการฝึกอบรมฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับดำเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน และทอดพระเนตรการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ของผู้แทนโรงเรียน ทั้ง 4 ประเทศ ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย KidDiary for Excel version 1.0 โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็ก (อายุ 1 วัน – 19 ปี) สำหรับสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2566 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรม จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริใน 4 ประเทศ รวม 22 โรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกัน โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ การสัมมนากลุ่ม และการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป