Slide

28 สิงหาคม 2566

การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม พ.ศ.  2566

โดยวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 50 คน จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริใน 4 ประเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก, โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน, โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่ และโรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านต่างๆ อาทิ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การจัดบริการอาหารกลางวันโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย การบริการสุขภาพ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์นักเรียน การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน เป็นต้น

คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ 
ณ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ 
ณ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ 
ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ 
ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ