Slide

10 มิถุนายน 2567

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คสธ. และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม และรายละเอียดหลักเกณฑ์ของการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีของครูผู้สอน และการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

สำหรับงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2567 มีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รากฐานความมั่นคงของชาติ” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของครูผู้สอน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรม 2) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 3) ด้านแพทย์แผนไทย 4) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 5) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปกรรม 7) ด้านภาษาและวัฒนธรรม 8) ด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี และ 9) ด้านโภชนาการ รวมทั้งการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย การวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และการนำเสนอผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของนักเรียน และนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ