Slide

11 มิถุนายน 2567

การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11-13 ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของอาคารสถานที่ การติดตามผลภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการเกษตร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพ รวมทั้งการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงเรียน โรงอาหาร โรงครัว และน้ำดื่ม นอกจากนี้คณะติดตามงานได้ให้คำแนะนำ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการการสนับสนุนของโรงเรียนในด้านต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขให้การดำเนินงานมีความพร้อมและบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป