นักเรียน
ในพระราชา
นุเคราะห์

สามเณรนักเรียน
ในพระราชา
นุเคราะห์

ทุนการศึกษา
พระราชทานบุตรครู

ทุนการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ทุนการศึกษาพระราชทาน
ตามพระราชประสงค์