การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคใต้


วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางสาวสุธิภรณ์ ขนอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอมร นาคปก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย ประธาน กพด. ภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ระดับประเทศต่อไป

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ภาคใต้ 7 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สพป.นราธิวาส เขต 1 เขต 2 และเขต 3, สพป.ปัตตานี เขต 2 และเขต 3, สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และเขต 3 รวม 22 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) การวาดภาพ (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 90 คน)
2) การเขียนเรียงความภาษาไทย (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 75 คน)
3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน)
4) โครงงานคุณธรรม (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 10 ทีม)

ข้อมูล: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1