การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 โดยมีนายนพพร แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในโรงเรียน กพด. ในจังหวัดสกลนคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของโรงเรียน กพด. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียน กพด. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ รวม 56 โรงเรียน จาก 18 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป. 16 เขต และ สพม. 2 เขต) ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู หนองคาย ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ บึงกาฬ เลย กาฬสินธุ์ อุดรธานี และจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ดังนี้

1) การวาดภาพ แข่งขันระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 229 คน
2) การเขียนเรียงความภาษาไทย แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน
3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
4) โครงงานคุณธรรม ประเภททีม แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 93 คน 31 ทีม

ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ นับว่าเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส พระองค์ทรงเริ่มงานพัฒนาตั้งแต่ปี 2523 และทรงงานอย่างต่อเนื่อง มากว่า 40 ปี พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสติปัญญา ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

ข้อมูล: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1