การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 รอบระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องแกรนด์พาร์ค โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ

การประกวดแข่งขันครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกนักเรียนผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมระดับประเทศ เป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง 6 หน่วยงานต่อไป โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 124 คน จาก 26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประกวด 4 กิจกรรม ในหัวข้อ “เด็กดียุค 4.0” ประกอบด้วย
1) การวาดภาพ แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 13 ระดับ)
2) การเขียนเรียงความภาษาไทย แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 12 ระดับ)
3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 2 ระดับ)
4) โครงงานคุณธรรม ประเภททีม ๆ ละ 3 คน แข่งขันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 3 ระดับ)

ข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน