ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวสารทั่วไป

coveromkoi120865

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

coveromkoi

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

cover260665

วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านสบหาด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

omkoi21066503

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านขุนอมแฮดใน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

coveromkoi

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2565