ภาพกิจกรรมการดำเนินงานช่วงที่ 1

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24