การพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา
แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดอุปกรณ์ทีวีและเครื่องรับสัญญานไปยังวัดที่จำพรรษา พร้อมทั้งหนังสือหลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์ วิดีทัศน์การสอนบาลีไวยากรณ์ และวิดีทัศน์การสอนแปลพระธรรมบท เพื่อให้สามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญตามระบบ DLTV และศึกษาภาษาบาลี ณ วัดที่จำพรรษาในระหว่างที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมปิดอยู่

1660539808592
1660539815372
1660539793633
1660539788825
1660539833798
1660539831135