ภาพกิจกรรมการดำเนินงานช่วงที่ 2

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44