โล่เกียรติยศ ผู้นำดีเด่นผู้อุทิศตนเพื่อ
โครงการกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

คำสดุดีพระเกียรติคุณโดย สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
19 สิงหาคม 2547 ณ กรุงเทพมหานคร

…ตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้นำที่ทรงอุทิศพระองค์ในการดำเนินงานโครงการฯ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. ทรงอุทิศเวลาและพระกำลังในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศ
  2. ทรงเป็นประธานคณะกรรมการโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2534 ทำให้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมโยงของหลายหน่วยงานอย่างกว้างขวางในการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
  3. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน เมื่อเดือนมีนาคม 2535 ในหัวข้อ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ความตอนหนึ่งทรงแสดงความห่วงใยว่า หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องโดยทันที คุณภาพชีวิตของคนไทยนับล้านจะเสื่อมลงจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ
  4. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ในหัวข้อ มุ่งสู่การกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย ทรงบรรยายเรื่อง หลักการและประสบการณ์ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  5. ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2539 อันเป็นปีแห่งการรณรงค์ระดับชาติเพื่อกำจัดโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชทานเกลือไอโอดีนแก่ประชาชนจำนวนประมาณ 12 ล้านครอบครัวทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร
  6. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าและสถานภาพของโครงการ

 

ที่กล่าวมานี้ แสดงถึงความโดดเด่นและความสำคัญของภาวะผู้นำในทิศทางอันถูกต้อง ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำคัญยิ่งคือ การที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการกำจัดโรคขาดสารไอโอดีน อันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคง และการที่ทรงเข้าถึงประชาชนระดับรากหญ้า ทำให้การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยประสบความสำเร็จได้ถึงระดับนี้ ทรงเรียนรู้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าเหล่านี้จากการสัมผัสปัญหาและสภาพชีวิตจริงของประชาชนมาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์

สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนจึงมีความยินดียิ่งในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเกียรติ ในฐานะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีบทบาทโดดเด่นในการกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย