ทูตสันถวไมตรี แห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อย ด้วยการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
24 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีพระองค์แรกจากประเทศในอาเซียน ทรงมีบทบาทสนับสนุนการสร้างศักยภาพให้แก่เด็กชนกลุ่มน้อย ด้วยการให้การศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทูตสันถวไมตรีจะแสวงหาโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้เข้าเรียนอย่างเต็มที่ในระบบการศึกษาที่มีอยู่ รวมทั้งดูแลปัญหาทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย สุขภาพและโภชนาการ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน และความยากจน ทูตสันถวไมตรีจะสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในหมู่ชนกลุ่มน้อย พระราชกรณียกิจในด้านนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกเสียงจะได้รับการตอบรับ และเด็กทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ พระราชกรณียกิจที่ทรงสั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งพระราชูปถัมภ์อันทรงคุณค่า จะเป็นแรงผลักดันให้ความพยายามขององค์การยูเนสโกที่จะส่งเสริมการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลสมดังเจตนารมย์ที่ตั้งไว้

UNESCO Goodwill Ambassador for the Empowerment of Minority Children through Education and through the Preservation of Their Intangible Cultural Heritage
Bangkok, Thailand, March 24, 2005.

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn is UNESCO’s first Goodwill Ambassador from an ASEAN country. In this role, she will advocate for the empowerment of minority children through education and the preservation of their intangible cultural heritage, with a special focus on the Mekong sub-region. The Ambassadorship seeks to address the deterrents to full participation in the education system, including cultural and ethnic minority status, health and nutrition, language of instruction, and poverty. The Ambassadorship will celebrate and promote cultural diversity, especially amongst minority groups. Her efforts will help ensure that all voices are heard and that all children have access to, and receive, education of good quality. Her Royal Highness’ valuable experience and support will make a major contribution to UNESCO’s continuing efforts to promote Education For All.