ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขา Humane Letters
คำสดุดีพระเกียรติคุณโดย มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอบกินส์
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอบกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

… คำถามว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาแต่โบราณมีบทบาทหรือไม่ในโลกสมัยใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นคำตอบหนึ่งที่ดีที่สุด

ด้วยพระราชหฤทัยที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะช่วยเหลือชนบทห่างไกลทั่วทุกถิ่น มิใช่ประทับอยู่เพียงในพระราชวัง หากแต่ประทับท่ามกลางชาวเขาภาคเหนือ ชาวทะเลเร่ร่อน ตลอดจนชาวมุสลิมในภาคใต้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นระบบเพื่อรณรงค์เรื่องการศึกษา โภชนาการ สาธารณสุข สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ในเวทีโลกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับเกียรติในฐานะที่ทรงสนับสนุนวัฒนธรรมดั้งเดิม ชนกลุ่มน้อย และชาวชนบทยากไร้ที่ขาดการเหลียวแล …

Doctor of Humane Letters, Johns Hopkins University
Maryland, U.S.A., May 26, 2005.

… To the question of whether the ancient Institution of Royalty has a role in the modern world, one excellent answer is, simply: You.
Your Royal Highness’s deepest commitment is to poorest and neediest of Thailand, a dedication inspired, no doubt, by the lifelong example of your revered father, His Majesty the King.

Your live your commitment as much in all-but-inaccessible rural villages as in the Royal Palace. You live it among the hill tribes of the north and among the sea gypsy and minority Muslim peoples of the south. You live it with systematic campaigns for education, for nutrition, for public health, for human rights, and for sustainable economic development.

And you live it on the world stage, where you have become an honored advocate for traditional culture, minorities and the rural disenfranchised poor …