รางวัลอินทิรา คานที ด้านสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา พ.ศ. 2547

พิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอินทิรา คานธี ประจำปี พ.ศ. 2547
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

… พวกเราในประเทศอินเดียต่างรู้จักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างดี ทรงเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในประเทศของเราเช่นเดียวกับในประเทศของพระองค์ เรารู้จักพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิชาการสันสกฤตอย่างแท้จริง และในฐานะที่ทรงเป็นพุทธศาสนิกที่เคร่งครัด

แต่ทว่ามิได้ทรงเป็นเพียงทั้งหมดที่พรรณนามา ยังทรงเป็นที่รู้จักด้วยพระเกียรติคุณด้านอื่นๆ อีก พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพิสูจน์ให้เห็นว่า ทรงเป็นพลเมืองผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลก พระราชกรณียกิจด้านเด็กและเยาวชน และด้านการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมของประชาชนของพระองค์ แสดงให้เราเห็นอยู่เสมอมาว่า เราจะสามารถทำอะไรได้มาก หากมีแรงบันดาลใจให้ทำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทั้งตัวแทนผู้น่าชื่นชมแห่งประชาชนไทย และเป็นสัญลักษณ์อันวิเศษแห่งประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ …

 

สุนทรพจน์ของนายมานโมฮัน ซิงห์
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย