ความสำเร็จของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาตรี

นางสาววรรณษา อุดมเดช เป็นหนึ่งในนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาด้วยความขยันหมั่นเพียร และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว จังหวัดสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจบการศึกษาจาก โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นางสาววรรณษา อุดมเดช เมื่อจบการศึกษาตั้งใจที่จะประกอบอาชีพแพทย์ในพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์ เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ยาก เป็นการนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป