กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองโดน

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองพยอม

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกลุ่ม    นางปาณีต พันธ์สระน้อย

สมาชิกกลุ่ม       50 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมู ปลา
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า พริก มะเขือ บวบ ตะไคร้ มะนาว ถั่วฟักยาว ข่า หน่อไม้
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน)       

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การจัดทำฐานเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ฐานไก่พื้นเมือง ฐานเลี้ยงไก่ไข่ ฐานเลี้ยงหมู

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทำปุ๋ยอินทรีย์
  • การทำไม้หนีบนวด
  • การทำสมุนไพรลูกประคบ
  • การแปรรูป ได้แก่ (1) กล้วยฉาบ (2) ขนมไทย เช่น ขนมบ้าบิ่น ขนมทองม้วน ขนมชั้น วุ้นชนิดต่าง ๆ และ (3) พริกแกง

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม มีการออมประจำทุกเดือน ไม่จำกัดวงเงินในการออม

 • ด้านการช่วยเหลือสังคม
  • ทำหน้ากากผ้าแจกให้กับคนในชุมชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท
 • พระราชทานเครื่องสีข้าวอัตรากำลัง 80-100 กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพนสูง

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกลุ่ม     นายอรุณ ขันโคกสูง

สมาชิกกลุ่ม       47 คน ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนาข้าว
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ดเนื้อ หมูขุน จิ้งหรีด ปลาดุก ปลานิล กบ
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ แมงลัก กะเพรา โหระพา เห็ดนางฟ้าภูฐาน มะนาว ตะไคร้ มะเขือ มะละกอ
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ มะพร้าว ฝรั่ง กล้วย
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน)       

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทำนาแปลงรวม
  • การทำนาบัว 
  • การปลูกหม่อน
  • การแปรรูป ได้แก่ (1) กล้วยตากเสียบไม้ (2) น้ำมะนาวบรรจุขวด (3) น้ำหม่อนบรรจุขวด (4) ปลานิลแดดเดียว และ (5) จิ้งหรีดทอดสมุนไพร

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม มีการออมประจำทุกเดือน ไม่จำกัดวงเงินในการออม
  • ระดมทุนจากสมาชิก 30 ราย ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อนำมาเป็นทุนในการทำฝรั่งแปลงรวม
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 • ด้านการช่วยเหลือสังคม
  • นำข้าวสารที่ได้จากการทำนาแปลงรวมแจกให้กับคนในชุมชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท
 • พระราชทานเครื่องสีข้าวอัตรากำลัง 80-100 กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนวัว

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกลุ่ม     นายวิบูลย์  รุดจันทึก

สมาชิกกลุ่ม       33 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ข้าว
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่ไข่ โค กระบือ หมูขุน ปลาดุก ปลาตะเพียน
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ กะเพรา ตะไคร้ ผักบุ้ง มะเขือ
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ ชมพู่ มะม่วง กล้วย มะพร้าว         

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การจัดทำฐานเรียนรู้

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • แปลงนาข้าวไรซ์เบอรี่
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 30 บาท
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองหอย

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา