กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านฮ่องฮี

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 14 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนเมือง

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบึง

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านแกแปะ

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์