กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโป่งแค

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านสว่าง-ซำโอ่ง

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านป่าหวายนั่ง

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านแสนตอ

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเสถียร

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนพริก

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น