กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วย

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประธานกลุ่ม     นายเฉลา  ศรีบุรินทร์ 

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่มันสำปะหลัง
 • ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว หมู เป็ด ไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่ไข่ ปลานิล กบ    
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ มะละกอ ชะอม คะน้า กวางตุ้ง ผักสลัด มะนาว ต้นหอม น้ำเต้า ฟักทอง มะเขือเทศ พริก มะเขือ 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วง มะพร้าว     

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกผัก 
  • การทำพรหมเช็ดเท้า
  • การทำเปล
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยตาก และขนมนางเล็ด

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม มีการออมประจำทุกเดือน เดือนละ 50 บาท
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านม่วง

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ประธานกลุ่ม    นายวิศิษฎ์ บุญสะอาด

สมาชิกกลุ่ม      79 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป    

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำไร่อ้อย
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่เนื้อ ไก่ไข่ จิ้งหรีด ปลาตะเพียน ปลาดุก 
 • ปลูกพืชผัก ได้แก่ ถั่วเหลือง พริก  
    

    กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทำขนมดอกจอก  
  • เลี้ยงปลา

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเฉลี่ยปีละ 100 บาท 

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประธานกลุ่ม     นายสมหมาย กบกลางดอน    

สมาชิกกลุ่ม       62 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่มันสำปะหลัง 
 • ทำไร่อ้อย
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ดไข่ หมู  
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักหวานป่า ผักสลัด คะน้า มะนาว ต้นหอม ผักชี ตะไคร้ พริกไทย พริก ข่า
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะขาม ขนุน ท้อ มะพร้าว 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน)       

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การเพาะเห็ดโคนน้อย  
  • การทำแปลงผักสวนครัวแปลงรวม
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ 

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม มีการออมประจำทุกเดือน เดือนละ 200 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหินกอง

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประธานกลุ่ม     นายอินตา พวงจันทร์       

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่มันสำปะหลัง 
 • ทำไร่อ้อย
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค หมู เป็ด ไก่ ปลา    
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ มะละกอ ข่า พริก มะเขือ กวางตุ้ง หอม ตะไคร้ คะน้า ต้นหอม ผักชี สะระแหน่  เป็นต้น 
 • ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
 • ทอผ้า
 • จักสาน เช่น ตะกร้า ไซดักปลา     

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกผักแปลงรวม
  • การเลี้ยงไก่ไข่ ปลา
  • การเพาะเห็ด
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยทอด

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม มีการออมประจำทุกเดือน เดือนละ 100 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบะเสียว

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

ประธานกลุ่ม    นางสุภาพร คำนึงผล           

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป    

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่มันสำปะหลัง 
 • ทำไร่อ้อย
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  แพะ วัว ควาย ไก่ เป็ด กบ ปลานิล ปลาดุก     
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้ง มะนาว ชะอม ผักกาด ฟักทอง มะเขือเทศ ผักหวานป่า หน่อไม้ ต้นหอม มะเขือ
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะขามเทศ แตงไทย มะม่วง

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทำน้ำหมักชีวภาพ
  • การเลี้ยงไก่ กบ ปลา เป็ด
  • การทอเสื่อกก
  • การทำกระเป๋า หมวกจากกก
  • การแปรรูป ได้แก่ แหนมหมู

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม มีการออมประจำทุกเดือน เดือนละ 300 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท