กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดนครพนม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองสะโน

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเนินน้ำคำ

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านพิมาน

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1,3 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบะหว้า

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยไหล่

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1 ตำบลมหาชัย  อำเภอปากปลา  จังหวัดนครพนม