กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านระกาเสม็ด

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 10 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนศิลา

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านพลับ

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านไร่โคก

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 9 ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์