กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านระกาเสม็ด

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานกลุ่ม     นางสมร วันนา    

สมาชิกกลุ่ม       57 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำไร่อ้อย
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ หมู เป็ด ไก่ไข่ กบ ปลา      
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ พริก มะเขือ ต้นหอม กะเพรา ข่า ตะไคร้ ผักชี สะระแหน่ แมงลัก มะนาว บวบ กระเจี๊ยบเขียว ไผ่ ข่า เป็นต้น  
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วง ฝรั่ง ส้มโอ แก้วมังกร     
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายสัปดาห์)

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  • การทอเสื่อกก
  • การทำหมวกจากกก
  • การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์
  • การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม ปีละ 1 ครั้ง
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนศิลา

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านพลับ

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านไร่โคก

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 9 ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์