กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองเผือก

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนมัน

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเหล่าน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลเขวา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยทราย

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 3 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดงน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม