กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองเผือก

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประธานกลุ่ม    นายเฉลิมศักดิ์ มาแก้ว         

สมาชิกกลุ่ม      53 คน ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โค ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาหมอ     
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือ ผักกวางตุ้ง ต้นหอม มะนาว มะกรูด โหระพา ข่า พริก
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่  กล้วย 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน)  

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • งานหัตถกรรม ได้แก่ หวด ตะกร้า จ่อ กระด้ง
  • ธนาคารเมล็ดพันธุ์ต้นแบบ
  • การปลูกหม่อน
  • การแปรรูป ได้แก่ ข้าวฮางงอก

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 50 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนมัน

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเหล่าน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลเขวา อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม

ประธานกลุ่ม     นายวสันต์ คงอุบล   

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค ไก่ เป็ด หมู ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้ง ขึ้นฉ่าย โหระพา ผักกาดหอม ฟักแฟง มะเขือ แตงกวา พริก ฟักข้าว ฟักทอง ถั่วฝักยาว ผักสลัด มะนาว ข่า เป็นต้น
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่  กล้วย ส้มโอ มะไฟ มะม่วง
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน (รายวัน)  

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • การจัดฐานเรียนรู้

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • แปลงสมุนไพรรวม
  • การทำนาแปลงรวม
  • การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ
  • การทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
  • การทำน้ำยาล้างจาน จากมะนาว มะกรูด มะละกอ
  • การทำยาดมสมุนไพร
  • กระเป๋าผ้าพื้นเมือง
  • ผ้าขาวม้า
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยตาก ปลาดุกแดดเดียว

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 100 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยทราย

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 3 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดงน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม