กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดยโสธร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีสวัสดิ์

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ประธานกลุ่ม     นายพรทนา สมบูรณ์   

สมาชิกกลุ่ม       75 คน ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป    

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา)
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปลาในบ่อซีเมนต์ กบ
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ สะระแน่ ผักชี มะนาว กะเพรา พริก มะละกอ มะเขือ ผักพายน้อย ต้นหอม ข้าวโพด 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย เสาวรส 

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทอเสื่อ ทอผ้าไหม
  • ปลูกหมอนเลี้ยงไหม
  • เลี้ยงโคแม่พันธุ์

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 300 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านยางน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดวน

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านแคนน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1,2 ตำบลแคนน้อย  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนบ้านใหม่

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประธานกลุ่ม     นายสุทัด สิงห์โยค  

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ ทำนา ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป    

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ปลา 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ แคบ้าน มะนาว มะกรูด ตะไคร้ ข่า กระเพา ต้นหอม มะละกอ พริก มะเขือ หน่อไม้ ผักบุ้ง ผักชี เป็นต้น
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย น้อยหน่า แก้วมังกร ทับทิม 

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ข้าวสาร ข้าวอินทรีย์
  • ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  • เลี้ยงโคแม่พันธุ์

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 30 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท
 • พระราชทานเครื่องสีข้าวเปลือก อัตรากำลัง 80-100 กิโลกรัม/ชั่วโมง