กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดยโสธร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีสวัสดิ์

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านยางน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดวน

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านแคนน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1,2 ตำบลแคนน้อย  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโนนบ้านใหม่

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร