กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านปอภาร

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลปอภาร อำเภอปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพนฮาด

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 3 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านผือฮี

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนานวล

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 12 ตำบลนานวล  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านมะหรี่

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด