กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านปอภาร

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลปอภาร อำเภอปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานกลุ่ม     นายสุชาติ บุบผาพิลา   

สมาชิกกลุ่ม       48 คน ประกอบอาชีพ  ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป   

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่ ได้แก่ มันสำปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ข้าว
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค หมู ไก่พื้นเมือง ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้ง กะเพรา พริก ตะไคร้ ผักกวางตุ้ง มะเขือ เห็ดนางฟ้า มะละกอ สะเดา มะนาว หน่อไม้ 
 • ปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะไฟ มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
  • ทอเสื่อกก
  • สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
  • การเลี้ยงจิ้งหรีด
  • การทำนาแปลงรวม
  • การปลูกผักในแปลงรวม ได้แก่ กระเพรา พริก ผักบุ้ง
  • การแปรรูป ได้แก่ 
   – แป้งข้าวหอมมะลิ
   – เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิผสมจิ้งหรีด
   – ขนมจากแป้งข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ขนมโดนัท ขนมทองม้วน
   – หมูแดดเดียว
   – ไส้กรอกหมู
   – หม่ำ
   – แหนมใบมะยม

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 20 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพนฮาด

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ประธานกลุ่ม     นายสุวรรณ บุญสงกา

สมาชิกกลุ่ม       88 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป   

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค ไก่ 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักคะน้า ผักกาดขาว กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักชี ต้นหอม ผักชีลาว ผักบุ้งจีน มะเขือ แตงกวา กวางตุ้ง พริก ถั่วฝักยาว เป็นต้น 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การปลูกผักในแปลงรวม ได้แก่ ผักคะน้า ผักกาดขาว กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักชี ต้นหอม ผักชีลาว ผักบุ้งจีน มะเขือ แตงกวา กวางตุ้ง พริก ถั่วฝักยาว
  • การแปรรูป ได้แก่ 
   – แป้งข้าวหอมมะลิ
   – ขนมจากแป้งข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ขนมโดนัท 
   – น้ำสมุนไพร น้ำมะนาวน้ำผึ้ง น้ำดอกอัญชัน
   – วุ้นมะพร้าว
   – สบู่ข้าวหอมมะลิ
   – ทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ
   – ปักพัดยศ

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท


   
การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านผือฮี

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานกลุ่ม     นางกัลทิมา วงศ์อามาตย์   

สมาชิกกลุ่ม       35 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป    

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  กระบือ โคเนื้อ เป็ด ไก่ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า มะเขือ มะละกอ หน่อไม้ ต้นหอม ข่า โหรพา สะระแหน่ ตะไคร้ เป็นต้น
 • ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • การทำฟาร์มชุมชน ประกอบด้วย เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักตามฤดูกาล
  • ข้าวสาร
  • การทำขนมโดนัทจากแป้งข้าวหอมมะลิ
  • การทำกระเป๋าผ้า
  • การทำน้ำยาล้างจาน
  • การทำแชมพูสระผมสมุนไพร
  • การแปรรูป ได้แก่ ไข่เค็มใบเตย
  • การทำน้ำหมักชีวภาพ

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 20 บาท
  • ระดมหุ้นปีละ 120 บาท  
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนานวล

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 12 ตำบลนานวล  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านมะหรี่

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด