กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดเลย

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านวังชมภู

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5  ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

ประธานกลุ่ม     นายสมพร อินทนิล 

สมาชิกกลุ่ม       35 คน ประกอบอาชีพ  ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำไร่มันสำปะหลัง
 • ทำสวนยางพารา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  วัว ไก่ แพะ หนูพุก 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ พริก ผักกาดหอม ผักบุ้ง ข่า ตะไคร้ ต้นหอม 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • ร้านค้าชุมชน

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 200 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท

 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดงน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลผาขาว  อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีโพนแท่น

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 13 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

ประธานกลุ่ม     นายณรงค์ หิดกวย 

สมาชิกกลุ่ม       30 คน ประกอบอาชีพ  ทำไร่ ทำนา   

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • ทำไร่มันสำปะหลัง
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ไก่ ปลาน้ำจืด 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ ต้นหอม ผักสลัด มะเขือ สะระแหน่ ขึ้นฉ่าย น้ำเต้า คะน้า ชะอม ตะไคร้ 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม
  • ฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ปลูกผักสวนครัวแปลงรวม
  • การเลี้ยงไก่เนื้อ
  • การเลี้ยงปลา
  • งานจักสาน ได้แก่ กระติ๊บ
  • การทำไม้กวาด
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ น้ำเมี่ยง
  • การทำน้ำหมักชีวภาพ

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 200 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท
 • พระราชทานเครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวเปลือก อัตรากำลัง 80-100 กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านปากห้วย

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

ประธานกลุ่ม     นายสงกรานต์ จำรูญศิริ      

สมาชิกกลุ่ม       40 คน ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป     

 

   กิจกรรมระดับครัวเรือน

 • ทำนา
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่  ผึ้ง โค เป็ด ไก่ไข่ ปลานิล 
 • ปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน ได้แก่ พริกไทย ผักหวานป่า ข่า มะเขือ ตะไคร้ 
 • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายวัน)

 

   กิจกรรมกลุ่ม

 • ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม   
  • การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่ม
  • การกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม

 • ด้านการผลิตของกลุ่ม
  • ข้าวสาร
  • การเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซาน
  • การเลี้ยงไก่เนื้อ
  • การเลี้ยงปลา
  • การแปรรูป ได้แก่ กล้วยฉาบ น้ำเมี่ยง
  • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

 • ด้านการเงินและบัญชี
  • การออมทรัพย์ของกลุ่ม สมาชิกออมเงินเดือนละ 30 บาท 
  • การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม (รายเดือน)  

 

    การพระราชทานความช่วยเหลือ

 • พระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายและแหล่งเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก จำนวน 20,000 บาท
 • พระราชทานเครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวเปลือก อัตรากำลัง 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง)

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญ

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลศรีฐาน   อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย