กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดเลย

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านวังชมภู

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5  ตำบลทรัพย์ไพรวัลย์  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดงน้อย

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลผาขาว  อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านศรีโพนแท่น

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 13 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านปากห้วย

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญ

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลศรีฐาน   อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย